Condicions de venta

L’empresa VINS DEL TROS S.L. (a continuació EL VENEDOR) amb N.I.F B66022690. Amb domicili en C/ Sant Pau, 159, 2on Esq. 08201 SABADELL (des d’ara EL DOMICILI DEL VENEDOR) i compta email info@vinsdeltros.com. Qualsevol compra d’un producte present a la botiga online de la web (des d’ara EL LLOC DEL VENEDOR) requereix la consulta i l’acceptació d’aquests termes i condicions de venda. La compra des d’aquesta web i el fet de fer qualsevol comanda suposa que ha llegit i acceptat les presents condicions de venda. L’acceptació té el valor de signatura digital.

Preàmbul

Les presents condicions generals tenen per objecte definir els drets i obligacions de totes dues parts, en el marc de la venda per internet de productes proposats pel venedor al consumidor.

El venedor es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de perjudicar la bona voluntat dels mateixos o influenciar-los de manera negativa. Les següents activitats estan prohibides en virtud dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta de productes o serveis que no siguin de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la tarjeta o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes acohòliques a menores de 18 anys.”

Confirmació de la comanda

La informació actual serà seguida per un correu electrònic a l’e-mail indicat pel comprador, després de la notificació de comanda.

Confirmació i prova del pagament

Els registres emmagatzemats en els sistemes de l’empresa del VENEDOR, en condicions adequades de seguretat són considerats com a prova de les comunicacions, comandes i pagaments entre totes dues parts.

L’emmagatzemat de les ordres de compra i les factures, efectuades de manera fiable i duradora pot ser creades com a prova de compra.

Informacions sobre els productes

Tots els esforços han estat realitzats per a garantir l’exactitud de la informació present en EL LLOC DEL VENEDOR o dels seus proveïdors, no obstant això no són responsables de les conseqüències, incidents, danys resultants de la transmissió electrònica o de l’exactitud de la informació transmesa, fins i tot en el cas que EL VENEDOR és conscient de la possibilitat de tals danys. Els noms i marques de productes i fabricants són utilitzats únicament amb finalitats d’identificació. Totes les fotos, descripcions i preus no són contractuals.

Període de validesa de les ofertes i preus

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins a la data indicada o fins a fi del nombre d’existències indicat. Així com els preus indicats en el moment de la consulta de la pàgina web.

Despeses de transport i terminis de lliurament

Els productes són lliurats a l’adreça indicada pel comprador en el formulari de comanda, i només en les destinacions geogràfiques especificades en les formes de lliurament.

Tots els productes són enviats en perfecte estat. El client ha de notificar a l’empresa de logística (o al carter) el més mínim rastre d’impacte (clots, petjades d’aixafament etc ..) en el paquet, i, quan escaigui, ha de rebutjar el paquet. Un producte idèntic serà enviat sense càrrec.

El canvi d’un producte declarat, després, i danyat durant el transport, sense cap mena de reserva que hagi estat emès en rebre el paquet, no pot tingut en compte.

Igual que amb qualsevol enviament, és possible sofrir un retard o que el producte sigui extraviat. En tal cas, l’empresa de logística serà contactada per a iniciar una recerca. Es faran tot els esforços necessaris, durant el temps necessari, per a trobar el paquet. En el seu cas, el comerciant serà reemborsat per l’empresa de logística i un nou paquet idèntic serà lliurat sense costos.

Per part nostra, declinem qualsevol responsabilitat en els terminis de lliurament causats per l’empresa de logística, especialment en cas de pèrdua de productes, la meteorologia o vagues.

Problema de lliurament per part de l’empresa de logística

El consumidor ha de fer arribar al VENEDOR, el mateix dia del lliurament o com a últim termini el primer dia hàbil després del lliurament, qualsevol tipus de reclamació a causa d’un error de lliurament i/o a la no conformitat dels béns en espècie o en qualitat, respecte a les informacions proporcionades en el formulari de la comanda.

Finalitzat aquest període, qualsevol reclamació serà denegada. La presentació d’aquesta reclamació davant el VENEDOR podrà ser dirigida a la DIRECCIÓ DEL VENEDOR.

El consumidor ha d’enviar una còpia de la carta a la DIRECCION DEL VENEDOR. Sense això, no s’efectués a cap tipus de canvi.

Error en el lliurament

El consumidor ha de fer arribar al VENEDOR, el mateix dia del lliurament o com a últim termini el primer dia hàbil després del lliurament, qualsevol tipus de reclamació a causa d’un error de lliurament i/o a la no conformitat dels béns en espècie o en qualitat, respecte a les informacions proporcionades en el formulari de la comanda.

Finalitzat aquest període, qualsevol reclamació serà denegada. La presentació d’aquesta reclamació davant el VENEDOR podrà ser dirigida a la DIRECCIÓ DEL VENEDOR.

Qualsevol reclam que no es faci en les regles definides anteriorment i dins dels límits de temps no es podria tenir en compte i alliberarà al VENEDOR de qualsevol responsabilitat cap al consumidor.

Qualsevol reclamació que efectuada segons les normes esmentades anteriorment i després dels terminis assenyalats, no serà considerada i EL VENEDOR no serà responsable respecte als consumidors.

En cas d’error en el lliurament o d’un intercanvi, qualsevol producte per a canvi o reemborsament haurà de ser retornat al VENEDOR amb tots els elements de la comanda i en el seu embalatge original, en perfecte estat, a la DIRECCIÓ DEL VENEDOR.

Les despeses d’enviament seran a càrrec del VENEDOR, tret que es demostri que el producte no correspon amb la declaració original feta pel consumidor, perquè el canvi sigui efectuat correctament.

Garantia de productes

Les disposicions de les presents condicions no poden privar al consumidor de la garantia legal que exigeix que el venedor professional ha de garantir contra qualsevol tipus de defecte del producte venut.

El consumidor és informat explícitament que el VENEDOR no és el fabricant dels productes presentats en el LLOC DEL VENEDOR i que el VENEDOR no és responsable pels productes defectuosos.

En conseqüència, en cas de mal a una persona o defecte del producte, només la responsabilitat del fabricador serà sol·licitada pel consumidor, respecte a la informació en l’envàs del producte.

El període de garantia és d’un any (1 any). Queden exclosos d’aquesta garantia, tots els productes reparats o modificats pel client o per qualsevol altra empresa diferent als proveïdors seleccionats pel VENEDOR.

La garantia podrà ser ampliada segons el que es disposa en el magatzem i en la pàgina web, secció taller.

Termini de retractació

El termini de retractació que la Llei li atorga al Client en el cas de compra de béns és de set (7) dies totals a partir de la data de recepció de la seva comanda. Durant aquest termini, el Client pot retornar, per compte seu, sense cap penalització, l’o els Productes que no li convinguin.

En aquest cas, el Client pot triar entre el reemborsament de la quantitat pagada, a canvi de la devolució de l’o dels Productes, i l’intercanvi de l’o dels Productes demanats. Queda entès que l’o els Productes retornats, a càrrec del Client, han d’estar en bon estat; així com van ser lliurats pel VENEDOR.

Els productes sensibles (per exemple, DVD, CD, programari) no deuran estat oberts, amb la fi que el consumidor exerceixi el dret de retractaciónes.

Només els preus de l’o dels productes comprats es tindran en compte, amb reserva que els productes siguin retornats complets en el seu embalatge d’origen i en un estat similar als seus estat d’origen. No s’acceptarà cap devolució si no ha contactat abans amb els nostres serveis per E-mail i obtenint un numero de Devolució. Tot paquet remès sense número de Devolució (DMA – Devolució de Material Autoritzat) serà rebutjat. Mancant aquest acord EL VENEDOR rebutjarà la recepció de tot producte amb devolució incompleta o sense número DMA. En tot cas, les despeses i riscos de les devolucions són a càrrec del client.

Les devolucions s’efectuaran a la DIRECIÓN DEL VENEDOR – El dret de devolució no podrà exercir-se per a: – Els articles retornats incomplets, deteriorats, danyats o bruts per part del client no seran decebuts, o el preu de devolució disminuït. Una vegada es recepcioni el paquet pels nostres serveis, el reemborsament s’efectuarà.

Reserva de propietat

L’ús de marques registrades en aquest lloc està estrictament prohibit.

Causes de força major

Cap de les Parts serà responsable per l’incompliment total o parcial o pel retard en el compliment de les seves obligacions, de conformitat amb aquest contracte, provocats per causes externes, fora del seu control (Causa de Força Major).

Es considera que dins de les Causes de Força Major s’han d’incloure, sense cap limitació: guerra, motins, insurrecció, alteracions severes en la seguretat de la Internet, falles tècniques, accessos no autoritzats i/o intrusions en els servidors del Lloc web, vagues de tota índole i falles telefòniques o de computadora.

Si alguna de les Parts fa esment d’un Cas de Força Major, haurà de notificar a l’altra Part en un termini de deu dies hàbils, sobre el succés o de l’imminent succés d’aquest Cas.

Les Parts estan d’acord a mantenir-se en comunicació de manera oportuna, per a determinar conjuntament els termes i condicions per a omplir una comanda, si arribés a ocórrer algun Cas de Força Major.

Al cap d’un (1) mes d’interrupció a causa d’algun Cas de Força Major, EL VENEDOR podrà prendre la decisió de cancel·lar el (els) demanat (s), i en aquest cas reemborsarà al Comprador, si la situació aplica.

Divisibilitat

Si una o més disposicions d’aquestes Condicions Generals de Venda es considera o declara invàlida d’acord amb la llei, regulació o després d’una fallada inapel·lable emesa per una cort amb jurisdicció, les altres disposicions conservaran el seu abast i vigència absoluts.

No renunciació

Si una part no assenyala que no pot complir una(s) de la(s) obligació(és) llistada(s) en les presents condicions generals, queda obligada a complir la(s) aquesta(s) obligació(és).

Legislació aplicable

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

En cas de controvèrsia o reclamació, el consumidor es dirigirà principalment al VENEDOR per a trobar una solució amistosa.

Confidencialitat i Protecció de dades

Les dades de caràcter personal facilitats pel client formaran part del fitxer de clients de CELLER VINS DEL TROS S.L. S.L, les finalitats del qual són el manteniment de la relació contractual, el control i gestió de les vendes.  els seus corresponents cobraments i enviament de promocions i novetats. CELLER VINS DEL TROS S.L. S.L tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat, i es compromet a no utilitzar-los amb una fi diferent a aquell per al qual han estat recaptats, així com a conservar-los amb les degudes mesures que garanteixin la seva seguretat i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Celler VINS DEL TROS S.L. S.L es compromet a guardar secret professional respecte les referides dades personals, fins i tot una vegada finalitzada la relació contractual.

El client autoritza Celler Miquel Jané a conservar les seves dades fins que el client no se de de baixa.

El client té la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una comunicació per escrit per e-mail a info@vinsdeltros.como a través del lloc web, secció “El seu Compte” (si disposa d’ella).

Reglament dels litigis

Qualsevol comanda realitzada a través del la botiga online DEL VENEDOR és amb l’acord del client, sense limitació, a les condicions de venda del VENEDOR.

Les presents condicions de venda en línia se sotmeten a la llei Espanyola.

En cas de litigi, la competència s’assigna als tribunals competents de la seu del VENEDOR malgrat pluralitat de demandats o trucada en garantia.